فلیم فتومتر BWB

تعمیر فلیم فتومتر BWB

اطلاعات پایهمشخصاتدستورالعمل کار با دستگاهعیب یابی اولیهدانلود هااطلاعات پایه تاریخچه به نظر می رسد طیف سنجی اتمی قدیمی ترین روش برای تعیین عناصر است. این تکنیک ها در اواسط قرن نوزدهم معرفی شدند که طی آن بونسن[۱] و کروشوف[۲] نشان دادند که تابش منتشر شده از شعله های آتش بستگی به عنصر مشخصه در شعله…