میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM

میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) چیست؟ میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نوعی میکروسکوپ الکترونی است که در آن پرتویی از الکترون‌ها از یک نمونه فوق‌العاده نازک عبور می‌کند و در اثر تعامل الکترون‌های عبوری با نمونه تصویر تشکیل می‌شود. سپس تصویر بر روی یک ابزار تصویر ساز مانند یک صفحه نمایش فلوئورسنت، یک لایه از فیلم عکاسی متمرکز و…